Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle schriftelijke aanbiedingen van Veloce Design aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Veloce Design en opdrachtgever.

Opdracht: de dienst of het product dat door Veloce Design geleverd wordt.

Veloce Design: Veloce Design gevestigd Helmond. Bestuurt door Jordy Moll.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Veloce Design de overeenkomst heeft gesloten en deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: Elektronische communicatie, zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

Aw: Auteurswet.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Veloce Design

Vestigingsadres:

Herenlaan 67

5708 ZR Helmond

Telefoonnummer: +31(0) 6 27 62 14 40

E-mail: info@velocedesign.nl

KvK: 72526416

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Veloce Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Veloce Design en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Veloce Design voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Veloce Design zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Veloce Design slechts bindend indien en voor zover deze door Veloce Design uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4: Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden, geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke fouten in het aanbod binden Veloce Design niet.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 werkdagen na de datum van de schriftelijke bekendmaking door Veloce Design.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5: De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Veloce Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Veloce Design is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Veloce Design kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Veloce Design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6: Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Veloce Design werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 • Wanneer de opdrachtgever een consument is en de inschrijving resp. bestelling via het internet of telefonisch is gedaan, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een workshop) of bestelling van een ander product of dienst binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. Herroeping is niet mogelijk indien Veloce Design kosten heeft gemaakt dan wel reeds werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht.
 • De termijn begint te lopen de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgesloten. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail.

 

Artikel 8: De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  

Artikel 9: Levering en uitvoering

 • Veloce Design neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Veloce Design kenbaar heeft gemaakt.
 • Na ontbinding zal Veloce Design het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Veloce Design zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Veloce Design gebruikelijk werkt.
 • Veloce Design spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opnames. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Veloce Design zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • Veloce Design levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Veloce Design slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in het werk te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Veloce Design en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Veloce Design tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Veloce Design bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Veloce Design hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Veloce Design maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post.
 • RAW-bestanden worden niet geleverd

 

Artikel 10: Betaling

 • Veloce Design zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • De betaling zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Veloce Design is gewezen op de te late betaling en Veloce Design de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Veloce Design gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Opschorting /ontbinden

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Veloce Design, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan en/of de overeenkomst te ontbinden..
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, Veloce Design gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 10 werkdagen door opdrachtgever brengt Veloce Design 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • Indien omstandigheden zich voordoen waardoor Veloce Design niet in staat kan worden geacht de overeenkomst zelfstandig na te komen, draagt Veloce Design zorg voor een nieuwe datum waarop de overeenkomst kan worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk is draagt Veloce Design zorgt voor een vervangenVeloce Design.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, wordt in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 

Artikel 12: Auteursrecht

 • Elke overeenkomst houdt mede in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Veloce Design, indien niet anders overeengekomen.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Veloce Design.
 • Veloce Design houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal mits de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd werk voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veloce Design.
 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van werk ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Veloce Design, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veloce Design.
 • Elk publicatie van een werk van Veloce Design dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Veloce Design.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Veloce Design, rekent Veloce Design drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Veloce Design.

 

Artikel 13: Portretrecht

 • Veloce Design houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Veloce Design houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Veloce Design schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Veloce Design is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veloce Design of diens vertegenwoordigers.
 • Veloce Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Veloce Design geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15: Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Veloce Design. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Veloce Design.
 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Veloce Design houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Veloce Design aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Veloce Design en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.